Raspberry pi midi keyboard synthesizer

Using the Keystation 88es